preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac

 > Naslovnica

Narančasta Abeceda - GIFMANIANarančasta Abeceda - GIFMANIANarančasta Abeceda - GIFMANIANarančasta Abeceda - GIFMANIANarančasta Abeceda - GIFMANIANarančasta Abeceda - GIFMANIANarančasta Abeceda - GIFMANIA


Projekt "Baterije"

Autor: Toni Markotić, 16. 10. 2018. 08:57

Dragi učenici i učitelji,

i ove godine nastavljamo s projektom "Baterije".

Prva akcija prikupljanja baterija po razrednim odjelima održat će se u petak 22.listopada na već uobičajen način.

Jasna Rigo i učenici 6.c razreda

 [više]

Natječaj - edukator rehabilitator

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:27

 

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-6

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • UČITELJ  EDUKATOR-REHABILITATOR
 •  na određeno vrijeme– do dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske,
 • puno radno vrijeme (40 sati tjedno), 
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Matičnoj školi u Đurđenovcu.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj, pozvati se na to pravo u prijavi, dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze.

 

Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf) ,

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

 

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 [više]

Natječaj - razredna nastava

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:24

 

 

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-10

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • UČITELJ RAZREDNE NASTAVE u PODRUČNOJ ŠKOLI ŠAPTINOVCI
 •  na neodređeno vrijeme;
 • puno radno vrijeme (40 sati tjedno),  
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Područnoj školi u Šaptinovcima.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj, pozvati se na to pravo u prijavi, dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze.

 

Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno na poveznici : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf) ,

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 [više]

Natječaj - glazbena kultura

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:21

 

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-11

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • UČITELJ  GLAZBENE KULTURE
 •  na neodređeno vrijeme;
 • nepuno radno vrijeme (36 sati tjedno),  
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Matičnoj školi u Đurđenovcu.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj, pozvati se na to pravo u prijavi, dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze..

 

Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja,odnosno na  poveznici : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ),

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 [više]

Natječaj - povijest - zamjena

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:19

 

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-8

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • UČITELJ  POVIJESTI
 •  na određeno vrijeme- zamjena do povratka radnice na rad s bolovanja.
 • nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno),  
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Matičnoj školi u Đurđenovcu.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj, pozvati se na to pravo u prijavi ,dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze.

 Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf) ,

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 [više]

Natječaj - povijest

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:16

 

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-9

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • UČITELJ  POVIJESTI
 •  na neodređeno vrijeme;
 • nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno),  
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Matičnoj školi u Đurđenovcu.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj, pozvati se na to pravo u prijavi, dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze.

 

Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno na poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf) ,

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 [više]

Natječaj - geografija

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:12

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-7

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • UČITELJ GEOGRAFIJE
 •  na određeno vrijeme- zamjena do povratka radnice na rad s bolovanja.
 • puno radno vrijeme (40 sati tjedno),  
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Matičnoj školi u Đurđenovcu.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96, 56/01).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj, pozvati se na to pravo u prijavi, dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze.

 

Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja,odnosno na  poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf) ,

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

 

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 [više]

Natječaj - tajnik

Autor: Toni Markotić, 11. 10. 2018. 12:06

 

Osnovna škola Josipa

Jurja Strossmayera

Đurđenovac

KLASA: 112-01-01/18-5

URBROJ: 2149-08/18-01

Đurđenovac , 11.10.2018.god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) Osnovna škola   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za slobodno radno mjesto (M/Ž):

 • TAJNIK ŠKOLE
 • na neodređeno vrijeme;
 • puno radno vrijeme (40  sati tjedno),  
 • 1 izvršitelj.

 

Rad se obavlja u  Matičnoj školi u Đurđenovcu.

Uvjeti: osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i uvjete sukladno čl.105. Zakona o odgoju o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) .

Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni  studij javne uprave,
 2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti :

 •  životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu  o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili  elektronički zapis od HZMO-a, (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata  u RH ne vodi kazneni postupak u smislu čl.106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

 

 Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Osnovna  škola Josipa  Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija  Stepinca bb, 31 511  Đurđenovac;  s naznakom  „za natječaj“.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

 

Kandidati koji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17)  , te čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94,76/94, 108/95,108/96, 82/01, 13/03, 148/13) ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju , dužni su prilikom prijave na natječaj,pozvati se na to pravo u prijavi, dostaviti dokumentaciju i sve potrebne dokaze.

 

Na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja, odnosno na  poveznici :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za %20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ) ,

navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a temeljem članaka 101.-103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan je ,osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 

Rok  za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Prijave se primaju do zaključno 19.10.2018.god. 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj  školi   Josipa Jurja Strossmayera  Đurđenovac, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječaj traje od 11.10.2018.-19.10.2018.god.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od dana izbora.

 

Ravnateljica: Martina Pavlić, prof.

(u.z. Toni Markotić, prof.)

 

 

 

 [više]

JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Autor: Toni Markotić, 7. 9. 2018. 15:38

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) ravnateljica Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE– četiri  izvršitelja,
 • s punim radnim vremenom; na određeno vrijeme ( 12 mjeseci)

UVJETI: propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12, 86/12., 94/13.   i 152/14, 7/17,68/18) i   Pravilnikom  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br.47/96 i 56/01).

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave na mrežnoj  stranici  i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  Ispostavi  Našice, te mrežnoj  stranici  i oglasnoj ploči Škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 30 dana.

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće:

 1. presliku diplome kojom dokazuju stručnu spremu
 2. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi ( u izvorniku )
 3. presliku domovnice
 4.  životopis
 5. potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO-a
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno u tajništvo škole ili poslati poštom na adresu:

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac, kardinala Alojzija Stepinca bb,  31 511 Đurđenovac.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog  zavoda za  zapošljavanje  Ispostavi Našice i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana  07.09.2018.god.

 

Rok za prijavu kandidata  je od   07.09.2018. godine do    15.09.2018.   godine.

 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti podataka.

 

KLASA: 112-06-02/18-1 SO

URBROJ:. 2149-08/18-01

Đurđenovac,07.09.2018. god.                                      R a v n a t e l j i c a

Martina Pavlić, prof.

 

 [više]

''Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama – školama partnerima u projektu "Učimo zajedno 4'' Vijest ima dokument u privitku

Autor: Toni Markotić, 8. 8. 2018. 08:13

Svi zainteresirani za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama u projektu "Učimo zajedno 4'' mogu u prilogu ove vijesti pročitati uvjete i opis poslova, kao i ostale potrebne informacije.

 [više]

Popis udzbenika za 2018./2019. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Toni Markotić, 17. 6. 2018. 16:39

Popis udžbenika za slijedeću školsku godinu možete vidjeti i preuzeti iz privitka ove vijesti.

 [više]

Početak nastave 2018./19.

Autor: Toni Markotić, 15. 6. 2018. 13:47

Slijedeća nastavna godina započinje 3.rujna 2018.

Prvi i drugi razredi u matičnoj školi kreću ujutro od 8:00, a treći i četvrti poslijepodne od 13:30.

Predmetna nastava je sva ujutro.

Želim vam ugodne praznike!

 [više]

POSJET ODGOJNO - OBRAZOVNIH SKUPINA DM-u NAŠICE

Autor: Siniša Vukušić, 4. 6. 2018. 12:36

Naše drage prijateljice, djelatnice DM-a pozvale su nas i ove godine na zajedničko druženje u prodavaonicu DM Našice. Razgledali smo i slagali proizvode na police, isprobavali parfeme, naočale i nakit.


Hvala DM-u i našim dragim prijateljicama na prekrasno provedenom vremenu!

Učiteljice Zdenka Mihaljević i Daria Vulić i učenici

 [više]

POSJET ODGOJNO - OBRAZOVNIH SKUPINA ZOOLOŠKOM VRTU OBITELJI BIZIK U NAŠICAMA

Autor: Siniša Vukušić, 4. 6. 2018. 12:34

Ove godine smo po prvi puta posjetili Zoološki vrt u Našicama. Bilo je zanimljivo promatrati životinje, hraniti ih i čuti nešto poučno o njima.

Zahvaljujemo obitelji Bizik na gostoprimstvu i ugodnom druženju.

Učiteljice Zdenka Mihaljević i Daria Vulić i učenici

 [više]

Dan škole

Autor: Toni Markotić, 28. 5. 2018. 19:33

Pozivamo sve zainteresirane mještane na proslavu dana naše škole, koji ćemo proslaviti prigodnim programom i podjelom nagrada u 9:00, a nakon toga, od 9:30 i otvorenjem izložbe "Drvodjelac" u našoj školskoj knjižnici.

Radujemo se vašem dolasku!

 [više]

Izložba "Drvodjelac"

Autor: Toni Markotić, 28. 5. 2018. 19:19

Pozivamo sve zainteresirane da u našoj školskoj knjižnici posjete izložbu đurđenovačkog lista "Drvodjelac" koja će biti otvorena za javnost od 30.svibnja do 15.lipnja 2018.

Na izložbi ćete moći vidjeti sačuvane originalne primjerke ovog lista i pročitati što je bilo aktualno u Đurđenovcu prije trideset i više godina.

Na otvorenju izložbe će govoriti tadašnja glavna i odgovorna urednica Drvodjelca, Jelena Pristav.

 

 [više]

Međurazredno natjecanje u futsalu za sedme razrede

Autor: Siniša Vukušić, 24. 5. 2018. 12:02

U utorak 22. svibnja 2018. godine, održano je Međurazredno natjecanje u futsalu za sedme razrede. Nakon odigranih utakmica rezultat je bio sljedeći:
 
1. mjesto 7. c
2. mjesto 7. b
3. mjesto 7. a

Čestitamo našim učenicima i profesorici Mihačić koja je organizirala ovo natjecanje.

 [više]

Prikupljanje starih baterija

Autor: Toni Markotić, 21. 5. 2018. 19:23

Dragi učitelji, učenici i poštovani roditelji,

 

25. svibnja zaključujemo naš projekt prikupljanja starih baterija. I ove smo školske godine bili vrlo uspješni te smo ukupno prikupili oko 160 kg starih baterija. Pozivamo  Vas da do petka, 25, svibnja donesete svoje stare baterije u školu te tako pridonesete količini baterija koju je prikupio Vaš razred i ukupnoj količini baterija na nivou škole. Hvala svima koji su tijekom školske godine marljivo prikupljali baterije i na taj način pokazivali da vole naš planet i žele ga sačuvati za buduće generacije.

Vaši učenici 5.c razreda i razrednica Jasna Rigo 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica
roditelji i učenici

​Kliknite na sliku kako biste otvorili e-Dnevnik

PRIRUČNIK ZA POMOĆNIKE
RASPORED ZVONA

VOZNI RED

Kalendar
« Listopad 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac / Kardinala Alojzija Stepinca bb, HR-31511 Đurđenovac / os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr / ured@os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr
preskoči na navigaciju