preskoči na sadržaj

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

Autor: Martina Pavlić, 17. 11. 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

 

OSNOVNA ŠKOLA

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA

Kardinala Alojzija Stepinca bb

Đurđenovac

 

KLASA:112-01/21-01/21

URBROJ:2149-08-10-21-02

Đurđenovac, 04.11.2021.

 

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSHR,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 63. Statuta Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, Školski odbor Osnovne škole Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac na 7. sjednici, održanoj 4. studenog 2021. raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

                         Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:
       1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
     2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
     3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
  3. domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
  5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
  6. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
  7. program rada za mandatno razdoblje
  8. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)

 

Kandidati mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama:

1. poznavanje stranog jezika - uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava o pohađanju obrazovanja stranih jezika ili izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove, preslika indeksa ili potvrda visokog učilišta o položenom kolegiju stranog jezika, svjedodžba o završenom studiju stranog jezika ili druga isprava,

2. osnovne digitalne vještine - uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava o pohađanju obrazovanja, izvršenom testiranju znanja ili završenom studiju,

       3.iskustvo rada na projektima-potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, odnosno od dana 17.11.2021.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu:

Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera

Kardinala Alojzija Stepinca bb

31511 Đurđenovac

u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

 

                                                                                 

Predsjednik Školskog odbora:

Toni Markotić, prof.


Priloženi dokumenti:
RAVNATELJ-NATJECAJ_17.11.2021..pdf (1.42 MB)


Tražilica
Učenici

U nastavku možete preuzeti brošuru BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID i

letak s telefonskim brojevima za psihološko savjetovanje mladih za svaku županiju

roditelji i učenici

​Kliknite na sliku kako biste otvorili e-Dnevnik

PRIRUČNIK ZA POMOĆNIKE
RASPORED ZVONA

Priloženi dokumenti:
Raspored zvona 2021-2022.doc

 

Vrijeme je za

školski obrok 3

Priloženi dokumenti:
Kratak opis projekta.docx

Zakoni i pravilnici
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac / Kardinala Alojzija Stepinca bb, HR-31511 Đurđenovac / os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr / ured@os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr
preskoči na navigaciju